Тематика наукових досліджень колективу кафедри спрямована на покращення діагностики та лікування хворих на злоякісні пухлини різних локалізацій.

Наукова робота кафедри онкології, променевої діагностики та терапії і радіаційної медицини передбачає виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, планування та виконання дисертаційних робіт, впровадження в практику охорони здоровя і навчальний процес власних наукових розробок та організацію і участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт та наукових робіт молодих вчених.

Наукова робота кафедри започаткована першим завідувачем кафедри Мороз Г.С. та продовжена проф. Дрижак В.І.

Перший завідувач кафедри, проф. Мороз Г.С. (1983-1993 роки )

Завідувач кафедри, проф. Дрижак В.І. (1994-2006 роки )

З 2006 року завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Галайчук І.Й.

Професор Галайчук І.Й. (2016 рік)

Посвічення проф. Галайчука І.Й "Заслужений винахідник України" (2015 рік)

Колективом кафедри за останні десятиріччя (2008-2018) отримано 10 патентів на винахід та корисні моделі, 11 авторських прав на твір, опубліковано понад 300 наукових праць у фахових журналах і збірниках статей.

У попередні роки були виконані наступні наукові теми:

Оптимізація діагностики лімфогенних метастазів та способів лікування хворих на рак прямої кишки, молочної залози і меланому шкіри; Роль вірусів гепатиту В і С та інших причинних факторів у гепатоканцерогенезі; Профілактика та лікування печінкової недостатності у хворих на механічну жовтяницю пухлинного ґенезу; Вплив лазеротерапії на резистентність організму при комбінованому лікуванні злоякісних пухлин; Вивчення антигенного, гормонального та імунологічного статусу хворих на злоякісні пухлини основних локалізацій; Розробка поєднаних топографо-функціональних радіонуклідних in vivo та in vitro методів для діагностики і реабілітації хворих з пухлинами грудної і черевної порожнини; Розробка комплексної діагностики туберкульозу і раку легень на основі клініко-рентгенологічних, радіонуклідних, інструментальних і лабораторних методів діагностики.

З 2016-2017 - «Коморбідні стани у клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика та лікування», номер державної реєстрації 0113U01276.

На даний час виконується одна дисертаційна робота на тему "Оптимізація діагностичної тактики та хірургічна профілактика тромбоемболічних ускладнень при гістеректомії хворих на рак ендометію" (Кривокульський Б.Д.).

Наукова діяльність кафедри носить клінічний характер і спрямована на впровадження в практику охорони здоровя і навчальний процес передових наукових досягнень і власних наукових розробок та організацію і участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів.

Проф. Галайчук І.Й., проф. Шкробот Л.В. з учасниками науково-практичної конференції (2021 рік)

Виступ проф. Жулкевича І.В. на конференції в Донецьку (2013 рік)

Виступ головного лікаря онкодиспансера на щорічній підсумковій науково-практичній конференції (2014 рік)

Викладачі кафедри - учасники щорічної підсумкової науково-практичної конференції (2019 рік)

На засіданнях кафедри щорічно заслуховуються звіти дисертантів кафедри про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт.

На кафедрі видано ряд монографій та електронних книг.

Концепція розвитку наукових досліджень кафедри

Концепція ґрунтується на:

положеннях Закону про вищу освіту (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38), зокрема розділ V, ст. 21, п. 5;

наказі МОЗ України № 792 від 09.09.2013 «Положення про клінічний заклад охорони здоров’я», зокрема параграф 3.2;

– «Положенні про кафедру» Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України (наказ ректора № 151 від 27.03.2018 року), посадової інструкції завідувача кафедри (від 25.01.2018 р.), зокрема: п. 2.2 – розробляти концепцію розвитку кафедри, п. 2.3 – розробляти стратегію розвитку діяльності кафедри за окремими напрямами підготовки,

п. 2.20 – організовувати науково-дослідну роботу за профілем кафедри;

– «принципах академічної доброчесності» в рамках навчального процесу та наукової діяльності, які впроваджуються в Тернопільському державному медичному університеті на основі міжнародного проекту SAIUP – Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (Проект сприяння академічній доброчесності в Україні).

Дисертацій за профілем кафедри «онкологія, променева діагностика і терапія» – 7 (54 %). 38,5 % працюючих пенсійного віку.

2. Науково-дослідна робота (НДР)

2013–2016 рр. – тема НДР кафедри: «Використання телекомунікаційно-інформаційної системи для скринінгового обстеження населення з метою своєчасного виявлення, ефективного лікування та профілактики меланоми і раку шкіри». Результат НДР – кандидатська дисертація аспірантки Гоцко О.С. «Оптимізація діагностики меланоми шкіри і меланомонебезпечних невусів з використанням цифрової фотометрії», спеціальність 14.01.07 – онкологія. Офіційний захист 29.06.2016 у спеціалізованій вченій раді Д26.155.01 Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України (проф. Галайчук І.Й. – керівник дисертації).

2017–2022 рр. – тема спільної з кафедрою терапії науково-дослідної роботи: «Комплексний підхід до оцінки безпосереднього і віддаленого прогнозу в онкохворих при наявності коморбідної патології».

У 2018 році асистент Нітефор Л.В. завершила кандидатську дисертацію на тему: «Саркома молочної залози: оптимізація діагностики та лікування хворих», спеціальність 14.01.07 – онкологія. Офіційний захист 23.05.2018 у спеціалізованій вченій раді Д11.600.04 Донецького національного медичного університету МОЗ України (проф. Галайчук І.Й. – керівник).

Лікар Кривокульський Б.Д., онкогінеколог Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру, заочний аспірант кафедри онкології (2015-2018 рр.) завершив кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики при венозних тромбоемболіях у хворих на рак ендометрію» (спеціальність 14.01.07 – онкологія, керівник – проф. Жулкевич І.В.). Офіційний захист 04.04.2019 у спеціалізованій вченій раді Д64.609.01 Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

2018–2022 рр. запланована наукова робота очної аспірантки кафедри Романів С.В., лікаря-рентгенолога ТОКОД. Тема дисертації: «Оптимізація комп’ютерно-томографічної діагностики дрібновузлових легеневих утворів у хворих на рак легень і рак молочної залози (спеціальність 14.01.07 – онкологія, керівник – проф. Галайчук І.Й.).

2017–2022 рр. – асистент кафедри, канд. мед. наук (спеціальність 14.01.03 – хірургія”, захист 2013 р.) Угляр Т.Ю виконує докторську дисертацію за спеціальністю «патологічна фізіологія» (керівник – проф. Гудима А.А., зав. кафедри медицини катастроф ТНМУ).

3. Апробація і впровадження удосконалених методів діагностики та лікування онкохворих на базі облонкодиспансеру

Клінічні розробки у відділеннях обласного онкологічного диспансеру:

- застосування комбінованої неоад’ювантної хіміо-променевої терапії і органозбережних операцій у хворих на рак молочної залози;

- використання імуногістохімічних маркерів для діагностики сарком і філоїдних цистосарком молочної залози з метою оптимізації методів лікування хворих на саркоматозні пухлини;

- застосування комбінованої неоад’ювантної хіміо-променевої терапії і радикальних хірургічних втручань у хворих на меланому шкіри Т3-4 N+M0;

- прогнозування периопераційних тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак шийки і тіла матки, яєчника;

- клініко-лабораторне вивчення Лайм-асоційованої лімфаденопатії в онкохворих.

4. Напрямки наукового розвитку кафедри

Акцентувати наукову роботу кафедри за напрямком «клінічна онкологія» та «променева діагностика і терапія». Концепція клінічного напрямку розвитку наукових досліджень кафедри онкології прийнята із застереженням про недоцільність використання кадрів кафедри для виконання наукових робіт, що не стосуються клінічної онкології або променевої діагностики.

Підготовку наукових кадрів здійснювати за спеціальностями «онкологія», «променева діагностика і терапія» через аспірантуру (докторантуру) в Національному інституті раку, Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького (м. Київ), інституті медичної радіології ім. С. Григор’єва (м. Харків), на кафедрі онкології ТДМУ і кафедрах онкології медичних університетів України та в зарубіжних університетах.

Для розвитку наукових досліджень з онкології, удосконалення методів лікування хворих потрібно знаходити компроміс між клінічними кафедральними дослідженнями і протоколами надання медичної допомоги онкохворим із урахуванням «Положення про клінічний заклад охорони здоров’я» (наказ МОЗ України № 792 від 09.09.2013).

Професорсько-викладацькому складу кафедри працювати над підготовкою сучасних підручників, посібників (в т.ч. електронних), створення тренінгових програм та ін.

Брати участь у конференціях, симпозіумах, з’їздах, стажуваннях у провідних клініках для теоретичного та клінічного вдосконалення знань у сфері онкохірургії, променевої діагностики, медичної та радіаційної онкології.

Дисертації, які в даний час виконуються на кафедрі:

  • Романів С.В. "Диференційна комп'ютерно-томографічна діагностика дрібних легеневих утворів у хворих на рак легені" (2018 - 2022 рр).

  • Чукур П. «Динаміка змін стану кісткової тканини в хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому, що отримували преднізолоновмісні курси хіміотерапії» (2019-2023 рр).