На кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини навчаються вітчизняні, та іноземні студенти, лікарі інтерни та курсанти НІІ ПО. Викладання дисциплін ведеться двома мовами: українською та англійською. Навчально-методична робота проводиться згідно навчальних планів та чинних робочих програм ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Практичні заняття проходять згідно методичних розробок із залученням мультимедійних технологій, активною курацією хворих у відділеннях Тернопільського онкололгічного диспансеру, який є клінічною базою кафедри. Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

Теоретичні і практичні знання на кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини отримують студенти 3, 5 та б курсів медичного та 3, 4 курсів стоматологічного факультетів, навчально-наукового інституту медсестринства, а також курсанти та лікарі-інтерни НІІ післядипломної освіти.

Проф. Жулкевич І.В зі студентами 3 курсу медичного факультету в кабінеті КТ (2011 р.)

Навчання проводять висококваліфіковані викладачі з наступних дисциплін:

«онкологія» – для студентів 5 і 6 курсів медичного та 4 курсу стоматололгічного факультетів, лікарів-інтернів і курсантів НІІ ПО;

«медсестринство в онкології» – для медсестер і медсестер-бакалаврів денної, вечірньої і дистанційної форм навчання;

«радіологія» – для студентів 3 курсу медичного та стоматологічного факультетів, курсантів та лікарів-інтернів ФПО;

«радіаційна медицина» – для студентів 5 курсу медичного факультету, лікарів-інтернів і курсантів НІІ ФПО;

Зав. кафедри проф. Галайчук І.Й. на занятті зі студентами 5-го курсу (2015 р.)

Пріоритетним напрямком навчального процесу є інтеграція навчальних програм, що викладаються на кафедрі з іншими дисциплінами і насамперед внутрішньокафедральна інтеграція. Суміжне вивчення клінічної онкології та радіології дає можливість успішного їх опанування і тісно пов‘язана з рівнем теоретичної підготовки студентів на попередніх курсах. Створені комплекси навчально-методичної документації, слайдотека, навчальні набори рентгенограм, компютерних та магнітно-резонансних томограм , тематичний підбір відеофільмів та мультимедійних презентацій,тощо. В роботі активно використовуються мультимедійні системи з підключенням до мережі інтернет. Встановлені в операційних блоках відеокамери дозволяють студентам та курсантам спрстерігати за оперативними втручання в реальному часі не покидаючи учбову кімнату.


Зав. кафедри проф. Галайчук І.Й. та доц. Леськів І.М. разом зі студентами в учбовій кімнаті №2 аналізують КТ томограми (2017 р.)

Зав. кафедри проф. Галайчук І.Й. та доц. Леськів І.М. разом із студентами в учбовій кімнаті № 2 аналізують КТ томограми.

У навчальному процесі широко застосовується тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями.

В розпорядженні кафедри 7 учбових кімнат та конференцзал. Навчальні кімнати забезпечені негатоскопами, мультимедійними системами та тематичними навчальними наборами.


Студенти 5-го курсу наочно вивчають укладку хворого та проведення променевої тераії у радіологічному віддленні (2017 р.)

Надбаннями, досвідом та перспективами педагогічної роботи професори кафедри Галайчук І.Й. та Жулкевич І.В. ділилися на нарадах завідувачів кафедр і курсів радіології медичних вузів України (Донецьк, 2010, 2013; Київ, 2010; Ужгород, 2011), під час навчально-наукових конференцій, присвячених інтеграції української медичної освіти в єдиний європейський простір (Тернопіль, 2009, 2010). Проф. Жулкевич І.В. у квітні 2011 року прочитав цикл лекції для студентів та курсантів факультету післядипломної освіти в Кіровській медичній академії (Росія).

Кафедра три роки поспіль (2016-2019 рр.) проводить Всеукраїнські олімпіади з «онкології», у яких беруть участь кращі студенти медичних університетів України.

Успішно функціонує кафедральний студентський науковий гурток, на якому студенти медичного та стоматологічного факультету удосконалюють свої знання з радіології та онкології. Куратором наукового студентського гуртка є доцент Угляр Ю.В., а кожен з викладачів кафедри здійснює керівництво 1-2 студентами-гуртківцями, які набувають навиків дослідницької роботи і оволодівають сучасними методами діагностики і лікування онкологічних хворих. Окрім роботи над обраною науковою темою, студенти активно навчаються працювати з науковою літературою і виступають на засіданнях гуртка з реферативними доповідями з актуальних медичних проблем. Про свої наукові надбання студенти-гуртківці щорічно доповідають на міжнародних медичних конгресах молодих вчених.