На кафедрі онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини навчаються як вітчизняні, так й іноземні студенти. Навчання ведеться двома мовами: українською та англійською. На кафедрі викладаються такі дисципліни: онкологія – на 5-6 курсах медичного факультету та на факультеті іноземних студентів, 4-му курсі стоматологічного факультету, на 2-3 курсах ННІ медсестринства; променева діагностика (радіологія) – на третіх курсах медичного і стоматологічного факультетів та на факультеті іноземних студентів; радіаційна медицина – на 5-му курсі медичного факультету, інтернам і курсантам ННІ післядипломної освіти; елективний курс для студентів 5 курсу медичного факультету; дистанційне навчання здійснюється для студентів-іноземців ННІ медсестринства. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Всі лекції забезпечені мультимедійними презентаціями з відеосупроводом.

На кафедрі є 7 навчальних кімнат, з них чотири тематичні кімнати з радіології, три з онкології. У 4-х навчальних кімнатах є відеосистеми з підключенням до мережі Інтернет, що надає можливість здійснювати дистанційну форму навчання.

Професорсько-викладацький штат кафедри забезпечений кабінетами: 4 кімнатами для викладачів, кабінетом завідувача кафедри, методичним кабінетом. Також кафедра використовує при потребі конференцзал Тернопільського обласного онкодиспансеру (КНП «ТОКОД» ТОР). Для студентів функціонує роздягальня на 100 місць.

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені українською та англійською мовами. Навчальний матеріал, який використовують викладачі на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної та практичної медицини, що відповідає вимогам сучасного викладання в вищих навчальних медичних закладах. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кабінеті кафедри.

Дистанційне навчання (04.2022): іноземні студенти групи ІМ-555 виражають

свою солідарність з Україною.

Дистанційне навчання в системі Teams студентів 6 курсу в 2021 навчальному році

Зав. кафедри проф. Галайчук І.Й. на занятті зі студентами 5-го курсу медичного факультету (2019 рік)

Проф. Жулкевич І.В зі студентами 3 курсу медичного факультету в кабінеті КТ (2019 рік)

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням наочної інформації – фотографій клінічних випадків, рисунків, графіків, відеофільмів.

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, та удосконалюються

Зав. кафедри проф. Галайчук І.Й. та доц. Леськів І.М. разом зі студентами в учбовій кімнаті №2 аналізують КТ томограми (2018 рік)

Студенти 5-го курсу наочно вивчають укладку хворого та проведення променевої тераії у радіологічному віддленні (2018 рік)

Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2. Лікувальна справа». Зокрема, У 2020 році викладачами кафедри сформована нова тестова база завдань для написання студентами семестрового диференційованого заліку з дисциплін «Радіологія», «Онкологія», «Радіаційна медицина» а також повністю оновлена база тестових завдань для здачі підсумкових занять для студентів медичного, стоматологічного факультетів, факультету іноземних студентів і студентів Навчально-наукового інституту медсестринства.

У 2020-21 роках у зв'язку із оголошеним загальнонаціональним карантином проведення практичних занять та літньої екзаменаційної сесії для студентів університету практичні заняття та літня екзаменаційна сесія для студентів університету була проведена в режимі он-лайн за допомогою засобів системи Moodle.

У роботі кафедри онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу.

У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули).

Практичне заняття з онкології в студентів 5 курсу в лабораторії цитологічної діагностики пухлин (2017 рік)

Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Щомісячно викладачами кафедри проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

У серпні 2019-2020 рр. асистенти Т.Ю. Угляр та О.М. Загурська отримали міжнародний сертифікат на рівень володіння англійською мовою В-2.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять, отримати консультацію з предметів які вивчаються.

Протягом 2019-2020 н.р. колективом кафедри здійснено вибірку тестових запитань з буклетів USMLE, перекладено разом із поясненням до тестів, впроваджено їх розбір у навчальний процес (практичні заняття та лекції).

Згідно розпорядження ректорату з метою успішної здачі іспиту АФОМ для студентів медичного факультету 3 курсу, ґрунтуючись на підручнику для підготовки до міжнародного ліцензійного іспиту USMLE Step 1 Lecture notes (Kaplan), питання з радіології були залучені у процес викладання з предмету радіологія.

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників.

Підручника та посібники, підготовлені викладачами кафедри, які використовуються в навчальному процесі

Впродовж 2016-2020 н.р. кафедра онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини була оснащена наступними технічними засобами: 4-ма відеосистемами, та 4-ма WEB камерами.

ІІ-ий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Онкологія» (2017-2019 роки)

Три роки поспіль (2017 – 2019 роки) кафедра онкології ТНМУ, згідно із наказом МОН, була базою для проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Онкологія». Для оцінки знань студентів були розроблені і виготовлені клінічні ілюстративні матеріали (запитання, задачі) з різних тем клінічної онкології.