Навчально-методична робота

Теоретичні і практичні знання на кафедрі отримують студенти 3, 5 та б курсів медичного та 3, 4 курсів стоматологічного факультетів, навчально-наукового інституту медсестринства, а також лікарі НІІ післядипломної освіти.

Навчання проводять висококваліфіковані викладачі з наступних дисциплін:

«онкологія» – для студентів 5 і 6 курсів медичного факультету, лікарів-інтернів і курсантів ФПО;

«медсестринство в онкології» – для медсестер і медсестер-бакалаврів денної, вечірньої і дистанційної форм навчання;

«радіологія» – для студентів 3 курсу медичного і стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів ФПО;

«радіаційна медицина» – для студентів 5 курсу медичного і 4 курсу стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів і курсантів НІІ ПО;

«паліативна медицина» – для медсестер-магістрів навчально-наукового інституту медсестринства.

За останні роки впроваджено дистанційну форму навчання, що потребувало створення нової методологічної бази та дистанційних методів контролю знань.

Багаторічний досвід роботи колективу кафедри створив підґрунтя для узагальнення і підведення підсумків викладання онкології та радіології. Навчання студентів проводиться з акцентом на засвоєння ранньої і доклінічної діагностики пухлин, організаційних форм своєчасного виявлення пухлин. У повсякденну педагогічну практику впроваджений контроль знань студентів за системою MOODLE. Таку форму контролю використовує близько 65 % студентів.

Співробітниками кафедри за 2007-2011 роки проведена велика за обсягом і змістом робота у зв‘язку з переходом на нові навчальні програми. Створені комплекси навчально-методичної документації, слайдотека як ілюстративний матеріал для лекцій, навчальні набори рентгенограм (у т.ч. комп‘ютерні), тощо.

На кафедрі створені мультимедійні посібники з онкології, які дозволяють одночасно демонструвати текст, фотографії, графіки, малюнки, відеофрагменти ходу операцій, різних діагностичних маніпуляцій для лікарів та медсестер. За таким принципом підготовлено також цикли мультимедійних лекцій з курсів «Променева діагностика і терапія» та „Радіаційна медицина” для студентів медичного та стоматологічного факультетів та курсів „Медсестринство в онкології” та „Паліативна медицина”. Створені навчальні відеоролики, що допомагають студентам засвоїти практичні навики клінічної діагностики пухлин молочної залози та визначення природного радіаційного фону.

Пріоритетним напрямком навчального процесу є інтеграція навчальних програм, що викладаються на кафедрі з іншими дисциплінами і насамперед внутрішньокафедральна інтеграція. Суміжне вивчення клінічної онкології та радіології дає можливість успішного їх опанування і тісно пов‘язана з рівнем теоретичної підготовки студентів на попередніх курсах. У зв‘язку з цим понад 15 років назад кафедрою була впроваджена міжкафедральна навчальна програма з онкології та радіології – прообраз Z-системи навчання. Вона включає теоретичні питання і деякі практичні навички, які розглядаються на кафедрах патологічної анатомії і патологічної фізіології, кафедрах терапії та хірургії медичного, стоматологічного факультету та факультету післядипломної освіти.

Надбаннями, досвідом та перспективами педагогічної роботи професори кафедри Галайчук І.Й. та Жулкевич І.В. ділилися на нарадах завідувачів кафедр і курсів радіології медичних вузів України (Донецьк, 2010, 2013; Київ, 2010; Ужгород, 2011), під час навчально-наукових конференцій, присвячених інтеграції української медичної освіти в єдиний європейський простір (Тернопіль, 2009, 2010). Проф. Жулкевич І.В. у квітні 2011 року прочитав цикл лекції для студентів та курсантів факультету післядипломної освіти в Кіровській медичній академії (Росія).

Для студентів медичного і стоматологічного факультетів дисципліни викладаються українською, англійською та російською мовами. Методичне забезпечення предметів оформлене трьома мовами.

Працівниками кафедри видані посібники і підручники:

Галайчук І.Й. Меланома шкіри / Онкологія. (Національний підручник). – Київ: «Медицина», 2013. – С. 109-131.

Дрижак В.І. і співавт. Вірусні гепатити і рак печінки. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – 188 с.

Дрижак В.І., Домбрович М.І. Рак молочної залози. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 152 с.

Галайчук І.Й. Клінічна онкологія. Частина І: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 276 c.

Дрижак В.І., Домбрович М.І., Вайда А.Р. Рак молочної залози (мультимедійний компакт-диск). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 318 МВ.

Дрижак В.І., Домбрович М.І. Медсестринство в онкології. – Тернопіль: Укрмедкн., 2001.– 222 с.

Дрижак В.І. Гормони і рак молочної залози. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 172.

Дрижак В.І., Домбрович М.І., Загурська Н.О., Корицький Г.І. Ендотоксикоз у клінічній онкології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 128 с.

Успішно функціонує кафедральний студентський науковий гурток, на якому студенти медичного та стоматологічного факультету удосконалюють свої знання з радіології та онкології. Куратором наукового студентського гуртка є доцент Угляр ЮВ., а кожен з викладачів кафедри здійснює керівництво 1-2 студентами-гуртківцями, які набувають навиків дослідницької роботи і оволодівають сучасними методами діагностики і лікування онкологічних хворих. Окрім роботи над обраною науковою темою, студенти активно навчаються працювати з науковою літературою і виступають на засіданнях гуртка з реферативними доповідями з актуальних медичних проблем. Про свої наукові надбання студенти-гуртківці щорічно доповідають на міжнародних медичних конгресах молодих вчених.

Перед колективом кафедри постають нові завдання, пріоритетним з яких є подальше удосконалення навчання студентів з онкології і радіаційної медицини на засадах доказової медицини, отримання ними ґрунтовних знань для ефективної реалізації свого професійного фаху на теренах Української держави.